См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник НГАУ


Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(1). 2009г.

Действие

Добавлен раздел Студенческий научный вестник НГАУ (см. "ссылки") на странице сайта с одноименным названием.

Описание

Ранее на странице было опубликовано только Положение про выпуск сборника научных работ "Студенческий научный вестник" Николаевского государственного аграрного университета. Сейчас, в связи с выходом первого выпуска студенческого вестника, на этой странице добавлен раздел, в котором будет размещаться архив. На сегодня можно как просмотреть вестник непосредственно на странице сайта (пример в начале этого поста), так и закачать его в виде pdf-файла.

Для просмотра использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Больше про этот ресурс и функции просмотра см. в посте этого блога Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Также добавлен блок "Наукові вісники МДАУ" справа на каждой странице сайта. Студенческий научный вестник НГАУ и Вестник аграрной науки Причерноморья представлены в этом блоке в виде изображений титульных страниц, которые являются ссылками на страницы сайта с соответствующим вестником.

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Мировое хозяйство и внешнеэкономическая деятельность
3. Конкурентна позиція сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок. А.О.Вакуленко.
7. Проблема посилення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу України на Європейскому продовольчому ринку. В.О.Міланич.
11. Cучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області. Є.А.Май.
15. Стан та шляхи удосконалення інвестиційного клімату в аграрному секторі Миколаївської області. Г.А.Алєксєєва.
19. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності експортних операцій із сільськогосподарською продукцією в Україні. О.А.Терещенко.
24. Чи приваблює український аграрний сектор іноземних інвесторів? М.П.Цвятко.
28. Роль ЧТБ у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області. В.Ю.Федоренко.
34. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України. К.С.Вдовиченко.
38. Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств. А.О.Панна.
42. Впровадження інновацій в аграрному секторі - запорука економічного розвитку. Ю.М.Бойко.
46. Вдосконалення механізму державного регулювання експорту сільськогосподарської продукції. М.А.Харченко.
50. Теоретичні аспекти формування ціни на продукцію сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок. І.В.Волохов.
54. Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок. В.П.Жуковський.
57. Ф'ючерсна торгівля на товарній біржі: перспективи впровадження в Україні. О.І.Білик.
60. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості районів Миколаївської області. Д.Г.Нещета.
65. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість економіки України. О.І.Симонова.
69. Світовий ринок зерна та місце України на ньому. М.О.Радевич.
75. Місце України на світовому ринку зерна та функціонування вітчизняних товаровиробників на ньому. В.О.Кожемякіна.
80. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в системі світогосподарських відносин Миколаївської області. С.Александрова.

Организация производства и агробизнеса
85. Впровадження GPS технологій у сільське господарство. О.С.Устименко.
89. Продовольча безпека в умовах глобалізації. К.В.Свєтлєцьких.
94. Оптові ринки агропродукції: сучасний стан та перспективи розвитку. А.І.Левко.
98. Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва. О.В.Парамонов.
102. Сучасний стан та проблеми зернового ринку в Миколаївської області. О.Ю.Толчева.
107. Розвиток овочівництва в Миколаївській області. О.В.Байбаков.
110. Аерокосмічні методи збору інформації про стан сільськогосподарських об'єктів на прикладі Миколаївської області. С.М.Сенишина.
115. Оцінка конкурентоспроможності аграрних формувань з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Д.В.Резніченко.
120. Первинна публічна пропозиція акцій. М.В.Криворучко.
124. Системи управління безпечністю харчової продукції та її переваги для експортноорієнтованих підприємств. О.С.Шевченко.
128. Аспекти корпоративного управління в Україні. В.О.Куцел.
133. Застосування систем масового обслуговування в управлінні операціями. Є.О.Юрченко.
137. Корпоративне управління: особливості розвитку моделей корпоративного управління. О.В.Урсу.
141. Сучасний стан зерновиробництва в Україні. С.Мількова.
144. Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах. Г.С.Сергєєва.

Экономика сельского хозяйства
149. Ефективність виробництва соняшнику в Миколаївській області. В.Калініченко.
154. Сучасний стан та ефективність функціонування виноградарства в господарствах очаківського району. О.І.Драган.
159. Економічна ефективність виробництва молока в господарствах очаківського району Миколаївської області. В.А.Сидоренко.
163. Проблеми і перспективи розвитку плодоовочевої галузі України. А.О.Осипова.
167. Економічна ефективність та стан виробництва продукції скотарства в Україні та Новобузькому районі. Є.С.Бондар.
172. Динаміка урожайності зернових культур в ТОВ "Лан" Веселинівського району. Д.Ю.Нєваліхін.
177. Проблеми розвитку і удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в АПК України. В.А.Солнишкова.
181. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів в господарствах Снігурівського району. Т.О.Христус.
185. Проблеми впровадження спеціального програмного забезпечення в економіці сільського господарства. В.С.Ананевич.
189. Методи регулювання зайнятості на селі в Миколаївської області. О.М.Чеботарьова.
194. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору. К.О.Огородникова.

Менеджмент организаций и права
198. Лідерство в сучасному управлінні організацією. I.М.Мiшутiна.
201. Економічні методи управління сільськогосподарськими підприємствами. Т.В.Кушнір.
205. Дослідження регіонального ринку вина. К.П.Клебанова.
209. Впровадження сучасної концепції маркетингу у практичну діяльність аграрних підприємств. К.А.Юхименко.
213. Стратегічне управління аграрними підприємствами: теоретичні та методичні аспекти. С.А.Постика.
218. Функціональних підхід до управління аграрними підприємствами Миколаївської області. Ю.М.Петручок.
223. Розвиток виноградарства та виноробства у корпорації "Миколаївсадвинпром". В.В.Анісім.
227. Діагностика схильності до банкрутства сільськогосподарських підприємств Миколаївського району. С.М.Божко.
232. Удосконалення мотиваційного механізму, як засобу підвищення зайнятості сільського населення. М.О.Бородін.
236. Стратегічний аналіз діяльності аграрних підприємств Новобузького району. Д.С.Подрядов.
241. Необхідність вдосконалення організаційної культури в сільськогосподарських підприємствах. О.Л.Вицина.
245. Особливості мотивації трудової діяльності в аграрній сфері. Н.О.Комар.
250. Перспектива інноваційного розвитку сільського господарства. С.Ю.Задорожній.

Деньги, финансы и кредит
255. Кредитування в Україні в умовах кризи. О.М.П'яник.
259. Валютно-курсова політики та її вплив на фінансову безпеку держави. І.М.Каверіна.
263. Фінансова криза та можливі шляхи її подолання. А.В.Шиндановіна.
267. Проблеми кредитування аграрних підприємств. О.А.Кудакова.
271. Чинники курсової нестабільності в Україні. К.В.Бондаренко.
276. Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах АПК України в умовах фінансової кризи. Л.В.Швець.
280. Фінансова криза як елемент гальмування світової економіки. А.Ю.Богатий.
284. Причини фінансово-економічної кризи та шляхи виходу з неї України. І.О.Прядко.
288. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану. Н.С.Мисліцька.
292. Інвестиційна діяльність в АПК України. Т.Ю.Гросова.
296. Портфельна теорія У.Шарпа та її реалізація у фінансовій сфері. Л.А.Зарічна.
300. Теорія дивідендної політики Міллера-Модільяні та її практичне застосування. Н.С.Довгопол.
305. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх зв'язок з Україною. О.О.Пепуль.
309. Розвиток ринку цінних паперів в Україні. О.В.Дуб'яга.

Экономический анализ и аудит
314. Залежність фінансових результатів від питомої ваги дебіторської заборгованості в сумі активів. О.О.Решетняк.
317. Аналіз стану та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області. Т.В.Літвінова.
322. Узагальнююча оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Жовтневого району. К.В.Кос.
325. Напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів в ДП "Південне" Снігурівського району. О.А.Луста.
329. Вплив факторів на урожайність зернових культур Миколаївського району. А.Ю.Мироненко.
333. Формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств України в сучасних умовах. Д.П.Болотній.
339. Активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Т.І.Гвоздь.
344. Обгрунтування причин та наслідків продажу земель сільськогосподарського призначення. А.С.Морозова.
349. Сучасний стан та основні напрями удосконалення земельних відносин. С.А.Артеменко.
356. Теоретичні основи, складові та управління ризиками в сільському господарстві. М.В.Бончук.
361. Методичні аспекти оцінки імовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств. Я.В.Костюкова.
365. Сучасний стан та оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору України. Л.А.Зарічна.
370. Вплив питомої ваги експорту на рівень рентабельності продаж. Н.Ю.Удоденко.
373. Дослідження впливу коефіцієнта фінансування та коефіцієнта покриття на рівень рентабельності активів. Т.В.Куцевол.

Бухгалтерский учет
379. Облік факторів платоспроможності і запобігання фіктивному банкрутству та умисному доведенню до банкрутства. І.М.Мілінчук.
383. Особливості формування капіталу відкритих акціонерних товариств. І.А.Кшевзінська.
386. Організація обліку та контролю кредиторської заборгованісті підприємств. Л.С.Поплужна.
390. Особливості та напрям удосконалення обліку доходів через зебезпечення потреб різних користувачів. Ю.С.Матюков.
395. Облік оренди земельних угідь. К.Л.Шибко.
400. Особливості обліку дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах. Н.О.Аніщенко.
405. Стан та перспективи обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості. О.В.Мухіна.
411. Особливості нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку. А.М.Братченко.
415. Облік і контроль кредиторсько-дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах. О.Ю.Черенкова.
418. Організація бухгалтерського контролю доходів. О.М. Тесля.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(38) Про подготовку статей для международного журнала
(32) Почта НГАУ
(21) Библиотека НГАУ
(3) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(070) от 1 сентября 2009 года
(1) Газета НГАУ "Агросвіт" №4(071) от 10 ноября 2009 года


Ссылки

Студенческий научный вестник НГАУ.

Другие полезные ссылки

Issuu You Publish.

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник нгау сучасний стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності україни аграрних підприємств району миколаївської області

Счетчики

Яндекс.Метрика