См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.

Действие

На странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") в раздел Прошедшие конференции добавлены Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции (16-19 марта 2010 г.) Учетно-финансовый факультет.

Описание

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницы своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов

Секція "Бухгалтерський облік"
2. Вивчення резервів зниження собівартості продукції. А.О.Боровська.
4. Нормативне регулювання фінансової звітності емітентів цінних паперів в країнах Європейського союзу та України. А.О.Бузнік.
7. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення при прийнятті управлінських рішень. А.Ю.Богатий.
9. Формування в бухгалтерському обліку первісної вартості основних засобів. А.І.Рябов.
12. Порівняльний аналіз МСБО та бухгалтерського обліку в Україні. Н.С.Адамчук.
14. Переваги запровадження концепції "таргет-костинг" на вітчизняних підприємствах. Н.Є.Іванова.
16. Теоретичні основи обліку соціальних витрат. Т.Вінскевич.
19. Роль облікової інформації в управлінні аграрними підприємствами. М.І.Возняк.
21. Облік амортизації в Україні. Н.В.Денисова.
23. Визначення справедливої вартості біологічних активів сільськогосподарських підприємств та удосконалення її методики. О.М.Зуб.
25. Особливості методики аналізу дебіторської заборгованості піприємства. І.С.Кабанова.
27. Облік і контроль розрахунків за виплатами працівникам та шляхи їх вдосконалення на сільськогосподарських підприємствах. М.О.Карнаухова.
29. Облік виробничих запасів. О.М.Коваленко.
32. Огляд формування цін на пшеницю на ринку України. Г.В.Колесник.
34. Значення управлінського обліку в сучасних умовах господарювання. К.О.Кучманич.
36. Облік і контроль основних засобів. Л.М.Лісецька.
38. Сутність і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах. М.М.Рябова.
40. Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку в Україні у відповідності до МСФЗ. Е.А.Новак.
43. Перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку на підприємствах України. Т.С.Осадча.
46. Організація обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах. Л.В.Павлюк.
48. Облікова політика фінансової звітності в національних стандартах. І.О.Прядко.
50. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам у сільськогосподарських підприємствах. Д.П.Сінченко.
52. Облікове забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. В.В.Бондар.
54. Теоретичні основи обліку грошових коштів. А.Ю.Козаченко.
57. Теоретичні основи обліку розрахунків за виплатами працівникам. А.О.Ординська.
59. Особливості обліку ПДВ на сільськогосподарських підприємствах. П.Г.Колодуб.
61. Значення внутрішнього бухгалтерського контролю для управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. С.С.Берестов.
64. Взаємозв`язок бухгалтерської інформації та процесу прийняття управлінських рішень. О.С.Боровець.
66. Вдосконалення обліку процесів реалізації на сільськогосподарських підприємствах. І.Б.Шатохіна.
70. Проблема визначення податку на прибуток у бухгалтерському і податковому обліку. Ю.С.Шевченко.

Секція "Фінанси"
72. Особливості медичного страхування в Україні. О.С.Ангелова.
74. Стан та перспективи розвитку інвестування АПК України. О.С.Ангелова.
75. Ринок банківського споживчого кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. С.А.Артеменко.
77. Відмивання грошей в Україні. О.В.Кальтя.
79. Досвід державного інвестування у зарубіжних країнах. О.Ю.Гордієнко.
81. Вплив та наслідки світової кризи на економіку України. Т.Ю.Гросова.
84. Сучасний стан банківської системи України. А.В.Алєксєєва.
85. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківської системи України. Н.В.Денисова.
87. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку. В.В.Коваленко.
89. Проблеми консалідації банківської системи України. С.В.Мацуєва.
91. Особливості та проблеми становлення ринку державних цінних паперів в Україні. Н.С.Мислицька.
93. Особливості добровільного медичного страхування в Україні. А.О.Бузнік.
95. Роль держави у зміцненні безпеки функціонування банківської системи в умовах кризової ситуації. Е.А.Новак.
97. Грошова реформа в Україні. Ю.О.Бондарець.
99. Міжнародний ринок грошей та капіталів. В.Сабат.
101. Проблеми повернення вкладів та способи їх вирішення. Н.Ю.Шепель.
103. Система банківського кредитування. І.В.Гончарова.
105. Аналіз проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну. Ю.А.Король.
106. Іпотечний кредит та проблеми його розвитку в Україні. Н.С.Безугла.
108. Система електронних грошей. А.Ю.Глухман.
110. Державний борг України і шляхи його погашення. О.В.Кальтя.
112. Проблемні аспекти фінансування малого бізнесу. К.М.Доні.
114. Значення й основи фінансового аналізу. М.В.Залецька.
116. Державний борг та його наслідки. А.В.Колодіна.
119. Аналіз дебіторської заборгованості аграрних підприємств. А.В.Матолич.
121. Особливості функціонування ринку страхових послуг. А.В.Алексєєва.
123. Фінансові ризики 2010: як подбати про заходи безпеки. В.С.Оплята.
125. Дефіцит державного бюджету і методи управління ним. О.В.Стефанович.
127. Користь і небезпека спільних карток банків та магазинів. Н.В.Волкова.
128. Світова валютна біржа. Д.В.Долгополова.
130. Інтернет-трейдинг на фондовому ринку України. Н.В.Коростій.
132. Концепція розвитку національної інноваційної системи. К.В.Лядова.
134. Кредитування підприємств АПК. П.В.Баньковська.
136. Розвиток позабюджетного фінансування в регулюванні інноваційного розвитку державних підприємств. Д.Д.Сухаревська.
138. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні. О.С.Мінько.
140. Статутний капітал підприємства. Д.С.Фоменко.
142. Податки та принципи побудови податкової системи України. Н.Є.Казакова.
144. Методи планування прибутку. І.В.Гончарова.
146. Державний борг і державний кредит. Ю.В.Бондарець.
147. Розвиток бюджетної системи України. В.В.Сабат.
148. Співробітництво України з міжнародним банком реконструкції та розвитку на сучасному етапі. П.М.Грохович.
150. Економічна сутність фінансової глобалізації. С.С.Краснощокова.
151. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Г.С.Галабір.
153. Доходи в системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств. Н.С.Довгопол.
155. Чи потрібно ПДВ в Україні? В.М.Цюро.
157. Кредитування сільськогосподарських підприємств. С.М.Кудін.
158. Історія та види страхування. С.І.Прокопчук.
160. Наслідки світової фінансової кризи в Україні. Ю.С.Колодич.
162. Роль кредитування в економіці країни. І.І.Поручник.
164. Фінансовий менеджмент. Функції фінансового менеджера. В.В.Кухар.
165. Фінансова система України. О.О.Бугайов.
167. Державний борг та державний кредит. Ю.В.Бондарець.

Секція "Фінансово-правові відносини: стан та проблеми"
169. Юридична відповідальність державних службовців. Н.С.Адамчук.
172. Проблеми фінансово-правового регулювання кредитування освіти. Н.С.Безугла.
174. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні. А.О.Бузнік.
177. Актуальні питання правового регулювання бюджетних відносин. Є.А.Новак.
180. Загальні положення про правопорушення в галузі господарської діяльності. Ю.В.Азаровська.
183. Концептуальні засади визнання доходів підприємств на законодавчому рівні. Н.М.Алєксєєнко.
185. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею. Д.М.Амбросійчук.
188. Форми і методи боротьби державних правоохоронних організацій з економічною злочинністю та правопорушеннями. О.С.Ангелової.
191. Правове визначення організованної злочинної діяльності. О.С.Білан.
193. Формування фінансових результатів підприємств від сільськогосподарської діяльності. О.А.Батіна.
195. Оперативна самостійність як один із методів фінансового регулювання. С.С.Берестов.
197. Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки. О.С.Боровець.
199. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. А.В.Ганзій.
201. Роль кримінального, адміністративного та цивільного законодавства з забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави. О.Ю.Гордієнко.
204. Поняття юридичної відповідальності, її форми та види. Т.Ю.Гросова.
207. Юридична відповідальність за правопорушення випуску та реалізації недоброякісної продукції. А.С.Дашевська.
209. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні. Н.В.Денисова.
211. Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень та організованої злочинності. М.В.Довгоп`ят.
213. Відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. В.Л.Довгопол.
215. Відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. О.І.Дроздової.
218. Шахрайство з фінансовими ресурсами та його вплив на соціально-економічний розвиток держави. В.В.Коваленко.
220. Структура та організація роботи Верховної ради України. К.І.Колесніченко.
222. Юридична відповідальність за порушення правил про валютні операції та приховування валютної виручки. К.В.Кондратюк.
224. Удосконалення процесу управління фінансовими результатами діяльності підприємства. В.М.Лисиганич.
226. Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів. К.В.Ломака.
228. Проведення фінансового моніторингу фінансових операцій. М.О.Мазуренко.
230. Юридична відповідальність за контрабанду. Л.М.Марчук.
232. Економічні правопорушення та злочини. Поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності. С.В.Мацуєва.
235. Державні видатки як окремий фінансовий інститут. І.А.Мельничук.
237. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні. Н.С.Мисліцька.
239. Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксацію цін. Є.В.Петренко.
242. Природа і причини корупції в Україні. Ю.А.Стоянова.
244. Проблеми і реалії іпотечного кредитування. В.А.Тарасюк.
246. Проблеми формування ринку земель сільськогосподарського призначення. К.В.Федюніна.
249. Стан валютного контролю в Україні. О.В.Ходаковський.
251. Юридична відповідальність за посадові правопорушення. І.В.Чорната.
253. Українські реалії бюджетування. Ю.С.Шевченко.
256. Особливості правового регулювання державних доходів. Н.Ю.Шепель.

Секція "Економічний аналіз і аудит"
259. Проблеми екологобезпечного розвитку аграрного землекористування. С.А.Артеменко.
260. Соціальна відповідальність бізнесу - основа етики підприємця. М.В.Бончук.
262. Фінансове забезпечення підприємств регіону. Т.В.Вишневська.
263. Проблеми аудиту в Україні. А.В.Гебуза.
265. Упровадження сучасних технологій вирощування соняшнику як шлях підвищення його рентабельності. І.О.Губар.
267. Інвестиційна привабливість підприємств в умовах депресійного стану економіки. Н.В.Денисова.
270. Етика ведення бізнесу: теоретичні та практичні аспекти. Л.А.Зарічна.
271. Фінансові результати як основа розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств. Л.О.Іваненко.
273. Молокопродуктовий підкомплекс, проблеми ресурсозабезпечення. О.Б.Коверзєва.
276. Ресурсний потенціал підприємств сільських територій регіону. А.В.Куліца.
277. Етика ведення бізнесу в умовах міжнародного співробітництва. Г.С.Куліш.
280. Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Л.В.Литовченко.
281. Стан і проблеми ринку зерновиробництва. Г.В.Лялюк.
283. Генетично-модифіковані організми: вимушеність або реалії подальшого розвитку. Н.О.Небосько.
285. Прогнозування чисельності населення Вознесенського району Миколаївської області. А.Ю.Олефіренко.
286. Стан та шляхи підвищення ефективності виробництва зерна на підприємствах України. С.О.Олійник.
288. Альтернативна енергія: реальність та перспективи в Україні. Н.В.Саваренюк.
290. Сучасний стан та проблеми зерновиробництва в ПСП імені Щорса Доманівського району. С.А.Савченко.
291. Ефективність використання трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення. Г.О.Смаглій.
293. Екологізація сільськогосподарського виробництва. І.М.Мішутіна.
295. Теоретичні та методологічні основи аналізу зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Ю.С.Щукіна.
296. Значення етичних принципів аудиту в умовах економічнох кризи. Є.Юрченко.

Секція "Економічна теорія та суспільні науки"
298. Демографічна криза в Україні. К.О.Царюк.
300. Емансипація жінки в сучасному українському суспільстві. В.Іванова.
302. Дитячий та підлітковий суїцид. А.С.Зінченко.
303. Злочинність в Україні. О.О.Грибкова.
305. СНІД – медико-соціальні проблеми та перспективи. Л.В.Кошлата.
307. Проблема дитячої проституції. Н.М.Новіцька.
309. Специфіка студентської сім`ї. В.С.Безрук.
310. Агресивна поведінка підлітків з розладами особистості. І.О.Штанько.
313. Суспільне значення асоціальних графіті. І.М.Каверіна.
316. Синергетика: на шляху до синтезу. Ю.В.Гаркуша.
318. Проблема штучного інтелекту в загальнолюдському вимірі. Р.Є.Нікітіна.
320. Гармонізація етнічної самосвідомості. А.В.Хоменко.
322. Соціальні аспекти проституції. А.В.Шиндановіна.
326. Успішний файндрейзинг в соціальному проектуванні. К.І.Воєнна.
328. "Звітні картки" як ефективний інструмент моніторингу якості державних та моніціпіальних послуг: загальна характеристика, ризики та перешкоди. Р.О.Тиха.
330. Метод "фокус-груп" у соціальних дослідженнях: досвід МОБФ "індиго". Ю.О.Юськів.

Секція "Українська мова та культурологія"
332. Українська вишивка Миколаївщини. К.С.Суховіч.
333. Діядльність аматорського творчого колективу "Берегині" з відновлення та збереження народних традицій та обрядів. А.М.Сторожук.
334. Джини і дияволи в ісламі. І.П.Кисса.
336. Молодіжні субкультури. Р.Т.Фабян.
338. Міфологія стародавнього світу у фразеологізмах. А.В.Скорозінська.
340. Значення етимології. Труднощі вживання власних назв. А.Л.Коляда.
342. Міжетнічне спілкування: історія та становлення. О.П.Підвашецький.
343. Значення етимології вживання назв місяців і народна агрокультура. Н.А.Сідлак.
345. Невербальні засоби спілкування. А.С.Мінаєва.
346. Кличний відмінок. О.О.Ручинська.

Секція "Українська мова та культурологія"
348. Система електронного документообігу в Україні на прикладі системи "ДІЛО". Н.С.Адамчук.
350. "Вуглецеве" майбутнє процесорів. А.А.Артеменко.
352. Розвиток географіної інформатики і географічних інформаційних систем. М.О.Багріна.
353. Технологія WІMАХ - призначення, характеристика, переваги і недоліки. А.С.Бойко.
355. Організація інформаційної системи підприємства. А.О.Бузнік.
357. Проектор LIGHT TOUCH. А.О.Величко.
358. Інформаційні технології. А.В.Горбатюк.
359. Антивірусна система NOD32. Н.В.Денисова.
361. Огляд та порівняльна характеристика сучасних процесорів. С.О.Жеребцов.
363. Медіаплеєри IPOD. О.В.Крамаренко.
365. Розвиток інтернет в Україні. А.С.Левкова.
367. Смартфонна революція. А.К.Мазур.
368. MICROSOFT OFFICE 2010. О.Ю.Моспаненко.
369. Автоматизація навчального навантаження на кафедрі інформатики. Р.Нікітіна.
371. Класифікація програмних продуктів бухгалтерського обліку. Е.А.Новак.
373. Хмарні обчислення. О.І.Олійник.
374. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні. Ю.Омельяненко.
376. Комп`ютерна система віртуалізації мережевих процесів. М.О.Підгородецький.
377. Застосування геоінформаційних систем (ГІС) для забезпечення технології точного землеробства. В.В.Попач.
379. ІP телефонія. Програма SKYPE. М.I.Розкладай.
381. Комп`ютерна графіка і кінематографія: що сильніше. М.А.Собіна.
382. Операційна система WINDOWS 7. О.В.Ходаковський.
384. Таємниця третього вимірювання. О.Ю.Фомічов.
385. Захист та відновлення інформації на портативному ПК. Н.Ю.Шепель.
387. Індустрія суперкомп`ютерів. Ю.О.Юськів.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Код вставки.

Похожие посты блога

(96) II Международная научно-практическая конференция
(94) Прошедшие недавно конференции, информация о которых была размещена на сайте
(78) Семинары и конференции. Отчеты 2009 г. и планы на 2010 г.
(52) 21-ая научно-теоретическая студенческая конференция
(43) Семинары и конференции 2010 НГАУ


Ссылки

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Ключевые слова страницы

тезисы докладов научно-теоретической студенческой конференции проблеми розвитку сільськогосподарських підриємств україни

Счетчики

Яндекс.Метрика