См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава


Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. 13-15 апреля 2010 года. /на украинском языке/

Действие

На странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") в раздел Прошедшие конференции добавлены Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава.

Описание

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницах своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов

Секція "Українознавство"
2. Методичні підходи щодо організаціїї самостійної работи студентів у вищих закладах освіти в рамках болонського процесу. В.О.Михайлюк.
4. Економічна термінолексика у курсі української мови (за професійним спрямуванням). Т.П.Кравченко.
5. Категорія способу дієслів: специфіка вираження. Н.Г.Шарата.
7. Культура спілкування як невід`ємна складова культури формування майбутнього фахівця агропромислового комплексу. О.В.Кунашенко.
11. Російська преса 1878-1887 рр. про зовнішню політику Росії. Т.В.Березовська.
13. Застосування активних методів навчання для формування пізнавальної активності студентів. М.П.Савчук.

Секція "Економічна теорія і суспільні науки"
16. Дмитро Донцов про толерантність. В.О.Ханстантинов.
18. Роль ЗМІ у формуванні громадянського суспільства в Україні в контексті відносин "довіра-недовіра". О.Б.Молчанова.
20. Політична освіта як важлива складова політичної соціалізації на сучасному етапі. Л.П.Мандрик.
22. Релігійно-естетичні принципи морального життя. О.К.Костюков.
24. Роль дисципліни соціально-політичного циклу у формуванні культури толерантності студентської молоді. Є.Г.Казачинський.
26. Фонди розвитку громад - важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства. Д.О.Шпак.
28. Про фінансові методи впливу на інноваційний розвиток підприємств. Л.П.Марчук.
30. Управління економічною безпекою підприємства. Т.І.Костюченко.
32. Інноваційна діяльність на підприємствах АПК. І.Б.Золотих.
34. Ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах посилення інтеграційних зв`язків. О.С.Біліченко.
36. Розвиток ринку зерна в контексті продовольчої безпеки. О.Т.Грєхова.

Секція "Сучасні комп`ютерні технології в економіці й освіті"
39. Використання ланцюгів Маркова для прогнозування соціально-економічних процесів. Ш.М.Іхсанов, В.В.Лопушанська.
41. Автоматизированная система управления учебным заведением. И.М.Худякова.
44. Формування пізнавальної самостійності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп`ютерна техніка". К.О.Кірей.
45. Формування інформаційної мобільності у студентів аграрних ВНЗ. А.В.Нєлєпова.
47. Переваги використання інформаційних технологій в економіці. С.М.Мигович.
49. Перспективи використання у вищих навчальних закладах програмного продукту САПР AUTOCAD з метою підвищення рівня підготовки фахівців. О.М.Цисс.
50. Використання інформаційних технологій в навчанні. Л.О.Борян.
51. Оцінка взаємозв`язку витрат праці та капіталовкладень у виробництві с/г продукції з використанням функції Кобба-Дугласа. Р.М.Кубова, Н.В.Веселівська.
53. Використання програмних продуктів фірми "1С" в інноваційній діяльності навчальних закладів. Л.М.Макарова.
54. Планування багаторівневих систем управління на основі використання СППР "MICROSOFT PROJECT". Л.Я.Боборикіна.

Секція "Економічний аналіз і аудит
57. Вплив фінансових результатів на формування власного капіталу. В.П.Клочан.
58. Ресурсний потенціал підприємств під впливом наслідків кризових явищ. О.М.Вишневська.
60. Рівень фінансового ризику приватних сільськогосподарських підприємств Первомайського району. Н.І.Костаневич.
61. Контролінг як система якісного рівня управління підприємством. А.М.Ужва.
63. Фермерство як складова розвитку сільськогосподарського виробництва. А.Г.Костирко.
65. Сучасний стан розвитку земельно-орендних відносин. І.П.Саваріна.

Секція "Бухгалтерський облік"
66. Напрямки ефективного використання машинно-тракторного парку в АПК України. Н.В.Потриваєва.
70. Інституціональні перетворення в аграрному секторі економіки. М.В.Дубініна.
71. Проблеми обліку довгострокових біологічних активів при формуванні звітності підприємства. В.Т.Сердюк.
74. Концептуально-аналітичні основи управління інноваційним процесом на сільськогосподарських підприємствах. С.В.Сирцева.
76. Особливості використання світового досвіду в регулюванні агропромислового виробництва. О.А.Боднар.
79. Проблеми та перспективи розвитку овочепродуктового підкомплексу в умовах ринку. І.М.Лесік.
81. Теоретичні основи формування трудового потенціалу. Т.С.Марковська.
83. Сутність та складові економічного потенціалу підприємств. О.І.Лугова.
85. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах. О.І.Мельник.
87. Забезпеченність приміщеннями для зберігання сільськогосподарської продукції та її вплив на загальний стан матеріально-технічної бази фермерських господарств Миколаївської області. Ю.Ю.Чебан.
89. Експортний потенціал та експортна політика аграрних підприємств України. Т.С.Пісоченко.
91. Особливості стратегічного розвитку аграрних підприємств. І.В.Баришевська.

Секція "Фінанси"
94. Інвестиції в аграрний сектор економіки. А.В.Бурковська.
96. Пріоритетні форми організації бізнесу в аграрній сфері України. Н.В.Данік.
98. Механізм оцінки ефективності прискорення розрахунків з покупцями та замовниками. А.Ю.Долгоаршинова.
100. Удосконалення фінансової діагностики підприємств. І.В.Кушнір.
102. Необхідність державного регулювання ринку овочів. Г.М.Рябенко.


Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.
(96) II Международная научно-практическая конференция
(94) Прошедшие недавно конференции, информация о которых была размещена на сайте
(52) 21-ая научно-теоретическая студенческая конференция
(43) Семинары и конференции 2010 НГАУ


Ссылки

Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава

Ключевые слова страницы

конференция тезисы докладов причерноморской региональной научно-практической конференции використання підприємств

Счетчики

Яндекс.Метрика