См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.

Действие

На странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") в раздел Прошедшие конференции добавлены Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции (16-19 марта 2010 г.) Учетно-финансовый факультет.

Описание

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницы своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов

Секція "Бухгалтерський облік"
2. Вивчення резервів зниження собівартості продукції. А.О.Боровська.
4. Нормативне регулювання фінансової звітності емітентів цінних паперів в країнах Європейського союзу та України. А.О.Бузнік.
7. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення при прийнятті управлінських рішень. А.Ю.Богатий.
9. Формування в бухгалтерському обліку первісної вартості основних засобів. А.І.Рябов.
12. Порівняльний аналіз МСБО та бухгалтерського обліку в Україні. Н.С.Адамчук.
14. Переваги запровадження концепції "таргет-костинг" на вітчизняних підприємствах. Н.Є.Іванова.
16. Теоретичні основи обліку соціальних витрат. Т.Вінскевич.
19. Роль облікової інформації в управлінні аграрними підприємствами. М.І.Возняк.
21. Облік амортизації в Україні. Н.В.Денисова.
23. Визначення справедливої вартості біологічних активів сільськогосподарських підприємств та удосконалення її методики. О.М.Зуб.
25. Особливості методики аналізу дебіторської заборгованості піприємства. І.С.Кабанова.
27. Облік і контроль розрахунків за виплатами працівникам та шляхи їх вдосконалення на сільськогосподарських підприємствах. М.О.Карнаухова.
29. Облік виробничих запасів. О.М.Коваленко.
32. Огляд формування цін на пшеницю на ринку України. Г.В.Колесник.
34. Значення управлінського обліку в сучасних умовах господарювання. К.О.Кучманич.
36. Облік і контроль основних засобів. Л.М.Лісецька.
38. Сутність і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах. М.М.Рябова.
40. Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку в Україні у відповідності до МСФЗ. Е.А.Новак.
43. Перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку на підприємствах України. Т.С.Осадча.
46. Організація обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах. Л.В.Павлюк.
48. Облікова політика фінансової звітності в національних стандартах. І.О.Прядко.
50. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам у сільськогосподарських підприємствах. Д.П.Сінченко.
52. Облікове забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. В.В.Бондар.
54. Теоретичні основи обліку грошових коштів. А.Ю.Козаченко.
57. Теоретичні основи обліку розрахунків за виплатами працівникам. А.О.Ординська.
59. Особливості обліку ПДВ на сільськогосподарських підприємствах. П.Г.Колодуб.
61. Значення внутрішнього бухгалтерського контролю для управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. С.С.Берестов.
64. Взаємозв`язок бухгалтерської інформації та процесу прийняття управлінських рішень. О.С.Боровець.
66. Вдосконалення обліку процесів реалізації на сільськогосподарських підприємствах. І.Б.Шатохіна.
70. Проблема визначення податку на прибуток у бухгалтерському і податковому обліку. Ю.С.Шевченко.

Секція "Фінанси"
72. Особливості медичного страхування в Україні. О.С.Ангелова.
74. Стан та перспективи розвитку інвестування АПК України. О.С.Ангелова.
75. Ринок банківського споживчого кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. С.А.Артеменко.
77. Відмивання грошей в Україні. О.В.Кальтя.
79. Досвід державного інвестування у зарубіжних країнах. О.Ю.Гордієнко.
81. Вплив та наслідки світової кризи на економіку України. Т.Ю.Гросова.
84. Сучасний стан банківської системи України. А.В.Алєксєєва.
85. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківської системи України. Н.В.Денисова.
87. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку. В.В.Коваленко.
89. Проблеми консалідації банківської системи України. С.В.Мацуєва.
91. Особливості та проблеми становлення ринку державних цінних паперів в Україні. Н.С.Мислицька.
93. Особливості добровільного медичного страхування в Україні. А.О.Бузнік.
95. Роль держави у зміцненні безпеки функціонування банківської системи в умовах кризової ситуації. Е.А.Новак.
97. Грошова реформа в Україні. Ю.О.Бондарець.
99. Міжнародний ринок грошей та капіталів. В.Сабат.
101. Проблеми повернення вкладів та способи їх вирішення. Н.Ю.Шепель.
103. Система банківського кредитування. І.В.Гончарова.
105. Аналіз проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну. Ю.А.Король.
106. Іпотечний кредит та проблеми його розвитку в Україні. Н.С.Безугла.
108. Система електронних грошей. А.Ю.Глухман.
110. Державний борг України і шляхи його погашення. О.В.Кальтя.
112. Проблемні аспекти фінансування малого бізнесу. К.М.Доні.
114. Значення й основи фінансового аналізу. М.В.Залецька.
116. Державний борг та його наслідки. А.В.Колодіна.
119. Аналіз дебіторської заборгованості аграрних підприємств. А.В.Матолич.
121. Особливості функціонування ринку страхових послуг. А.В.Алексєєва.
123. Фінансові ризики 2010: як подбати про заходи безпеки. В.С.Оплята.
125. Дефіцит державного бюджету і методи управління ним. О.В.Стефанович.
127. Користь і небезпека спільних карток банків та магазинів. Н.В.Волкова.
128. Світова валютна біржа. Д.В.Долгополова.
130. Інтернет-трейдинг на фондовому ринку України. Н.В.Коростій.
132. Концепція розвитку національної інноваційної системи. К.В.Лядова.
134. Кредитування підприємств АПК. П.В.Баньковська.
136. Розвиток позабюджетного фінансування в регулюванні інноваційного розвитку державних підприємств. Д.Д.Сухаревська.
138. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні. О.С.Мінько.
140. Статутний капітал підприємства. Д.С.Фоменко.
142. Податки та принципи побудови податкової системи України. Н.Є.Казакова.
144. Методи планування прибутку. І.В.Гончарова.
146. Державний борг і державний кредит. Ю.В.Бондарець.
147. Розвиток бюджетної системи України. В.В.Сабат.
148. Співробітництво України з міжнародним банком реконструкції та розвитку на сучасному етапі. П.М.Грохович.
150. Економічна сутність фінансової глобалізації. С.С.Краснощокова.
151. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Г.С.Галабір.
153. Доходи в системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств. Н.С.Довгопол.
155. Чи потрібно ПДВ в Україні? В.М.Цюро.
157. Кредитування сільськогосподарських підприємств. С.М.Кудін.
158. Історія та види страхування. С.І.Прокопчук.
160. Наслідки світової фінансової кризи в Україні. Ю.С.Колодич.
162. Роль кредитування в економіці країни. І.І.Поручник.
164. Фінансовий менеджмент. Функції фінансового менеджера. В.В.Кухар.
165. Фінансова система України. О.О.Бугайов.
167. Державний борг та державний кредит. Ю.В.Бондарець.

Секція "Фінансово-правові відносини: стан та проблеми"
169. Юридична відповідальність державних службовців. Н.С.Адамчук.
172. Проблеми фінансово-правового регулювання кредитування освіти. Н.С.Безугла.
174. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні. А.О.Бузнік.
177. Актуальні питання правового регулювання бюджетних відносин. Є.А.Новак.
180. Загальні положення про правопорушення в галузі господарської діяльності. Ю.В.Азаровська.
183. Концептуальні засади визнання доходів підприємств на законодавчому рівні. Н.М.Алєксєєнко.
185. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею. Д.М.Амбросійчук.
188. Форми і методи боротьби державних правоохоронних організацій з економічною злочинністю та правопорушеннями. О.С.Ангелової.
191. Правове визначення організованної злочинної діяльності. О.С.Білан.
193. Формування фінансових результатів підприємств від сільськогосподарської діяльності. О.А.Батіна.
195. Оперативна самостійність як один із методів фінансового регулювання. С.С.Берестов.
197. Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки. О.С.Боровець.
199. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. А.В.Ганзій.
201. Роль кримінального, адміністративного та цивільного законодавства з забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави. О.Ю.Гордієнко.
204. Поняття юридичної відповідальності, її форми та види. Т.Ю.Гросова.
207. Юридична відповідальність за правопорушення випуску та реалізації недоброякісної продукції. А.С.Дашевська.
209. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні. Н.В.Денисова.
211. Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень та організованої злочинності. М.В.Довгоп`ят.
213. Відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. В.Л.Довгопол.
215. Відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. О.І.Дроздової.
218. Шахрайство з фінансовими ресурсами та його вплив на соціально-економічний розвиток держави. В.В.Коваленко.
220. Структура та організація роботи Верховної ради України. К.І.Колесніченко.
222. Юридична відповідальність за порушення правил про валютні операції та приховування валютної виручки. К.В.Кондратюк.
224. Удосконалення процесу управління фінансовими результатами діяльності підприємства. В.М.Лисиганич.
226. Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів. К.В.Ломака.
228. Проведення фінансового моніторингу фінансових операцій. М.О.Мазуренко.
230. Юридична відповідальність за контрабанду. Л.М.Марчук.
232. Економічні правопорушення та злочини. Поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності. С.В.Мацуєва.
235. Державні видатки як окремий фінансовий інститут. І.А.Мельничук.
237. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні. Н.С.Мисліцька.
239. Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксацію цін. Є.В.Петренко.
242. Природа і причини корупції в Україні. Ю.А.Стоянова.
244. Проблеми і реалії іпотечного кредитування. В.А.Тарасюк.
246. Проблеми формування ринку земель сільськогосподарського призначення. К.В.Федюніна.
249. Стан валютного контролю в Україні. О.В.Ходаковський.
251. Юридична відповідальність за посадові правопорушення. І.В.Чорната.
253. Українські реалії бюджетування. Ю.С.Шевченко.
256. Особливості правового регулювання державних доходів. Н.Ю.Шепель.

Секція "Економічний аналіз і аудит"
259. Проблеми екологобезпечного розвитку аграрного землекористування. С.А.Артеменко.
260. Соціальна відповідальність бізнесу - основа етики підприємця. М.В.Бончук.
262. Фінансове забезпечення підприємств регіону. Т.В.Вишневська.
263. Проблеми аудиту в Україні. А.В.Гебуза.
265. Упровадження сучасних технологій вирощування соняшнику як шлях підвищення його рентабельності. І.О.Губар.
267. Інвестиційна привабливість підприємств в умовах депресійного стану економіки. Н.В.Денисова.
270. Етика ведення бізнесу: теоретичні та практичні аспекти. Л.А.Зарічна.
271. Фінансові результати як основа розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств. Л.О.Іваненко.
273. Молокопродуктовий підкомплекс, проблеми ресурсозабезпечення. О.Б.Коверзєва.
276. Ресурсний потенціал підприємств сільських територій регіону. А.В.Куліца.
277. Етика ведення бізнесу в умовах міжнародного співробітництва. Г.С.Куліш.
280. Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Л.В.Литовченко.
281. Стан і проблеми ринку зерновиробництва. Г.В.Лялюк.
283. Генетично-модифіковані організми: вимушеність або реалії подальшого розвитку. Н.О.Небосько.
285. Прогнозування чисельності населення Вознесенського району Миколаївської області. А.Ю.Олефіренко.
286. Стан та шляхи підвищення ефективності виробництва зерна на підприємствах України. С.О.Олійник.
288. Альтернативна енергія: реальність та перспективи в Україні. Н.В.Саваренюк.
290. Сучасний стан та проблеми зерновиробництва в ПСП імені Щорса Доманівського району. С.А.Савченко.
291. Ефективність використання трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення. Г.О.Смаглій.
293. Екологізація сільськогосподарського виробництва. І.М.Мішутіна.
295. Теоретичні та методологічні основи аналізу зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Ю.С.Щукіна.
296. Значення етичних принципів аудиту в умовах економічнох кризи. Є.Юрченко.

Секція "Економічна теорія та суспільні науки"
298. Демографічна криза в Україні. К.О.Царюк.
300. Емансипація жінки в сучасному українському суспільстві. В.Іванова.
302. Дитячий та підлітковий суїцид. А.С.Зінченко.
303. Злочинність в Україні. О.О.Грибкова.
305. СНІД – медико-соціальні проблеми та перспективи. Л.В.Кошлата.
307. Проблема дитячої проституції. Н.М.Новіцька.
309. Специфіка студентської сім`ї. В.С.Безрук.
310. Агресивна поведінка підлітків з розладами особистості. І.О.Штанько.
313. Суспільне значення асоціальних графіті. І.М.Каверіна.
316. Синергетика: на шляху до синтезу. Ю.В.Гаркуша.
318. Проблема штучного інтелекту в загальнолюдському вимірі. Р.Є.Нікітіна.
320. Гармонізація етнічної самосвідомості. А.В.Хоменко.
322. Соціальні аспекти проституції. А.В.Шиндановіна.
326. Успішний файндрейзинг в соціальному проектуванні. К.І.Воєнна.
328. "Звітні картки" як ефективний інструмент моніторингу якості державних та моніціпіальних послуг: загальна характеристика, ризики та перешкоди. Р.О.Тиха.
330. Метод "фокус-груп" у соціальних дослідженнях: досвід МОБФ "індиго". Ю.О.Юськів.

Секція "Українська мова та культурологія"
332. Українська вишивка Миколаївщини. К.С.Суховіч.
333. Діядльність аматорського творчого колективу "Берегині" з відновлення та збереження народних традицій та обрядів. А.М.Сторожук.
334. Джини і дияволи в ісламі. І.П.Кисса.
336. Молодіжні субкультури. Р.Т.Фабян.
338. Міфологія стародавнього світу у фразеологізмах. А.В.Скорозінська.
340. Значення етимології. Труднощі вживання власних назв. А.Л.Коляда.
342. Міжетнічне спілкування: історія та становлення. О.П.Підвашецький.
343. Значення етимології вживання назв місяців і народна агрокультура. Н.А.Сідлак.
345. Невербальні засоби спілкування. А.С.Мінаєва.
346. Кличний відмінок. О.О.Ручинська.

Секція "Українська мова та культурологія"
348. Система електронного документообігу в Україні на прикладі системи "ДІЛО". Н.С.Адамчук.
350. "Вуглецеве" майбутнє процесорів. А.А.Артеменко.
352. Розвиток географіної інформатики і географічних інформаційних систем. М.О.Багріна.
353. Технологія WІMАХ - призначення, характеристика, переваги і недоліки. А.С.Бойко.
355. Організація інформаційної системи підприємства. А.О.Бузнік.
357. Проектор LIGHT TOUCH. А.О.Величко.
358. Інформаційні технології. А.В.Горбатюк.
359. Антивірусна система NOD32. Н.В.Денисова.
361. Огляд та порівняльна характеристика сучасних процесорів. С.О.Жеребцов.
363. Медіаплеєри IPOD. О.В.Крамаренко.
365. Розвиток інтернет в Україні. А.С.Левкова.
367. Смартфонна революція. А.К.Мазур.
368. MICROSOFT OFFICE 2010. О.Ю.Моспаненко.
369. Автоматизація навчального навантаження на кафедрі інформатики. Р.Нікітіна.
371. Класифікація програмних продуктів бухгалтерського обліку. Е.А.Новак.
373. Хмарні обчислення. О.І.Олійник.
374. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні. Ю.Омельяненко.
376. Комп`ютерна система віртуалізації мережевих процесів. М.О.Підгородецький.
377. Застосування геоінформаційних систем (ГІС) для забезпечення технології точного землеробства. В.В.Попач.
379. ІP телефонія. Програма SKYPE. М.I.Розкладай.
381. Комп`ютерна графіка і кінематографія: що сильніше. М.А.Собіна.
382. Операційна система WINDOWS 7. О.В.Ходаковський.
384. Таємниця третього вимірювання. О.Ю.Фомічов.
385. Захист та відновлення інформації на портативному ПК. Н.Ю.Шепель.
387. Індустрія суперкомп`ютерів. Ю.О.Юськів.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Код вставки.

Похожие посты блога

(96) II Международная научно-практическая конференция
(94) Прошедшие недавно конференции, информация о которых была размещена на сайте
(78) Семинары и конференции. Отчеты 2009 г. и планы на 2010 г.
(52) 21-ая научно-теоретическая студенческая конференция
(43) Семинары и конференции 2010 НГАУ


Ссылки

Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Ключевые слова страницы

тезисы докладов научно-теоретической студенческой конференции проблеми розвитку сільськогосподарських підриємств україни

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения


Место отдыха и обучения студентов в общежитии
со страницы http://www.flyingbeds.com/14.SmartBeds/ani-comp-bed/taleani.gif

Действие

Добавлена страница сайта с фоторепортажем про заседание научно-методической комиссии (НМК) Министерства аграрной политики Украины "Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения" (см. "ссылки").

Описание

Заседание НМК Министерства аграрной политики Украины проходило 23-24 июня 2010 года на базе Николаевского государственного аграрного университета. В заседании приняли участие ведущие специалисты в области компьютерных технологий, а также преподаватели НГАУ.

Во время работы научно-методической комиссии были заслушаны доклады по следующим темам:
- обмен опытом компьютеризации учебного процесса в Николаевском государственном аграрном университете;
- использование инновационных мультимедийных технологий в учебном процессе во время защиты дипломных и магистерских работ;
- внедрение компьютерных технологий в Одесском государственном аграрном университете;
- создание комплекса электронных средств обучения;
- другие.

Похожие посты блога

(129) Конкурс "Люблю университет, потому что он мой" ← Объявления
(122) Добрые дела студентов НГАУНовости НГАУ
(119) Исфрада (ISFRADA) Украина. Обучение и прием на работу. Вакансии. ← Гранты и стипендии
(64) Обучение за рубежом ← Гранты и стипендии ← Международный отдел НГАУ.
(62) College of Europe предлагает стипендии для обучения в магистратуре и аспирантуре ← Гранты и стипендии


Ссылки

Заседание НМК Министерства аграрной политики Украины "Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения". (P.S. новости перенесены, см. Новостные блоги университета).

Ключевые слова страницы

обучение внедрение компьютерных технологий процесс обучения

XXII Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агро-2010"

Выставочный стенд НГАУ получил диплом первой степени за лучший дизайн
Выставочный стенд университета на "Агро-2010"
получил диплом первой степени за лучший дизайн

Действие

Добавлена страница сайта с новостью про результаты участия университета в XXII Международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агро-2010" (см. "ссылки").

Описание

XXII Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агро-2010" проходила в национальном комплексе "Экспоцентр Украины". Экспозиция университета была представлена в павильоне "Аграрное обучение, наука и консультирование" (на украинском: "Аграрна освіта, наука та дорадництво").

Кроме того, что выставочный стенд (см. выше) университета получил диплом первой степени за лучший дизайн, университет награжден тремя золотыми медалями в номинациях:
- "За инновационные разработки в области аграрной науки";
- "За высокие показатели в области аграрного образования";
- "За высокоэффективное информационное обеспечение АПК".

Похожие посты блога

(130) Лидеры АПК XXI века ← Новости НГАУ
(129) Конкурс "Люблю университет, потому что он мой" ← Объявления
(128) Всеукраинские спортивные игры среди аграрных вузов ← Новости НГАУ
(123) Вы сделали это! Поздравляем. ← Объявления
(122) Добрые дела студентов НГАУ ← Новости НГАУ


Ссылки

XXII Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агро-2010" (P.S. новости перенесены, см. Новостные блоги университета).

Ключевые слова страницы

новости университета международная выставка ярмарка агро

Лидеры АПК XXI века

Мировые лидеры и их годовые доходы
Мировые лидеры и их годовые доходы

Действие

На одной странице сайта объединена информация про слеты именных степендиатов и отличников учебы "Лидеры АПК XXI века" (см. "ссылки") предыдущих лет.

Описание

На указанной странице сайта также добавлена информация про XXII Слет именных спепендиатов и отличников учебы, который проходил на базе Таврийского государственного агротехнологического университета со 2 по 5 июня этого года.

В насыщенной программе слета были как развлекательно-познавательные мероприятия:
- экскурсии на передовые производства;
- пешеходные экскурсии к памятным местам города Мелитополя - парк культуры и отдыха им. М.Горького, мемориал воинам-освободителям, площадь Победы, аллея Героев;
- отдых на берегу Азовского моря.

Так и интеллектуальные:
- круглые столы;
- творческие дискуссии;
- игра "Брейн-ринг".

Всвязи с объединением информации, удалена страница сайта http://www.mdau.mk.ua/ua/news_090526-29.html

Похожие посты блога

(129) Конкурс "Люблю университет, потому что он мой"
(123) Вы сделали это! Поздравляем. ← Объявления
(122) Добрые дела студентов НГАУ ← Новости НГАУ
(118) Результаты двух туров Всеукраинской студенческой олимпиады. Хронология событий. ← Новости НГАУ
(117) Новости университета. II этап Всеукраинской студенческой олимпиады по ...


Ссылки

Лидеры АПК XXI века - P.S. страница удалена, информация перенесена в новостной блог университета.

Другие полезные ссылки

Какой университет выбрать? - Ответ здесь, кликай!

Ключевые слова страницы

страница новости нгау лидеры апк xxi века университета

Конкурс "Люблю университет, потому что он мой"

Конкурс: Люблю университет, потому что он мой
"Это мой университет"
со страницы http://kataloggrupp.ru/uploads/posts/2010-01/1263273348_raskraska-shhita.jpg

Действие

Создана новая страница сайта с информацией про конкурс на лучшее художественно-публицистическое произведение "Люблю университет, потому что он мой" (см. "ссылки").

Описание

На указанной странице опубликовано Положение про конкурс на лучший художественно-публицистическое произведение "Люблю университет, потому что он мой" среди молодежи Николаевского государственного аграрного университета, а также ссылка на бланк заявки участника конкурса.

Положения про конкурс содержит следующие основные моменты:

п.3.3. - Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет;

п.3.5. - Конкурсная работа должна быть в виде художественно-публицистической статьи не менее чем 5000 символов, которая может быть презентована мультимедийным способом - фильмом, видео- или аудио роликом, интернет-страницей, слайд-шоу, Power Point презентацией и т.д. Длительность фильма не может превышать 10 минут, видео- или аудио ролика, слайд-шоу - до 4 минут;

п.3.6. - Конкурсная работа выполняется на украинском или русском языке;

п.4.2. - Для победителей конкурса установлены 3 премии: 1 премия - 1000 грн, 2 премия - 750 грн, 3 премия - 500 грн;

п.4.4. - Конкурсные работы в печатном виде и на электронных носителях подавать на кафедру украиноведения Николаевского государственного аграрного университета до 15 октября 2010 года.

Похожие посты блога

(124) Конкурс совместных научно-исследовательских проектов. Грантовые программы.
(55) Конкурс для получения степени магистра
(42) Конкурс сертифікатів 2010 в МДАУ
(37) Faculty Exchange Program объявлен конкурс
(17) Кафедра украиноведения НГАУ


Ссылки

Конкурс Люблю университет, потому что он мой

Ключевые слова страницы

конкурс николаевского государственного университета люблю университет потому что он мой

Всеукраинские спортивные игры среди аграрных вузов

Спортивный юмор.
Спортивный юмор
со страницы http://www.hihanki.net/uploads/posts/2009-04/thumbs/1239025981_7.jpg

Действие

Изменена страница сайта с новостями про спортивные игры (см. "ссылки").

Описание

На указанной странице сайта кроме раннее опубликованной новости про областные спортивные игры среди студентов добавлена новость про Всеукраинские спортивные игры среди аграрных вузов III-IV уровней аккредитации.

Всеукраинские спортивные игры проходили с 31 мая по 5 июня 2010 года в городе Белая Церковь. Студенты Николаевского государственного аграрного университета стали призерами в следующих видах спорта:
- баскетбол;
- легкая атлетика;
- вольная борьба.

Похожие посты блога

(125) Кафедра физического воспитания НГАУ
(122) Добрые дела студентов НГАУ ← Новости НГАУ
(92) Спортивные новости НГАУ. Март-апрель 2010 года.
(71) А ну-ка, парни! ← Новости НГАУ
(47) Новости НГАУ. Спартакиада научно-педагогических работников и сотрудников НГАУ.


Ссылки

страница сайта с новостями про спортивные игры (P.S. новости перенесены, см. Новостные блоги университета).

Ключевые слова страницы

всеукраинские спортивные игры среди аграрных вузов новости

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 1


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 1

Действие

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

Описание

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлен первый том ("Экономические науки") первого выпуска 2010 года. Напомню, что второй том ("Сельскохозяйственные науки") первого выпуска 2010 года был добавлен ранее.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первого тома выпуска 1(52)-2010 р. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этого тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності. В.С.Шебанін, О.В.Шебаніна, І.О.Піюренко.
14. Забезпечення стійкого розвитку зерновиробництва - першочергове завдання держави. Т.В.Демченко.
23. Трансформація земельних відносин та напрямки їх удосконалення. І.І.Червен, І.І.Кузьома.
31. Напрями і пріоритети розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. І.Н.Топіха., Т.П.Шаповал.
37. Умови і фактори формування і розвитку зернового підкомплексу продовольчого ринку. В.М.Ганганов.
48. Сучасні тенденції розвитку і напрямки підвищення ефективності функціонування агроформувань Херсонської області. В.І.Топіха, С.В.Білоусова.
55. Управління інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в умовах глобалізації. О.О.Школьний.
60. Розвиток оптових ринків в Україні як умова ефективного функціонування аграрних виробників. О.Ю.Єрмаков, Д.А.Соболєв.
71. Конторолінг - збут в підсистемі маркетинг-логістики. І.О.Соловйов.
81. Малий бізнес Херсонщини: стан та проблеми. В.В.Дєбров.
89. Стан та перспективи розвитку земельно-орендних відносин на Миколаївщині. І.Т.Кіщак, І.П.Саварина.
96. Аграрна реформа: очікування, наслідки, перспективи. В.Н.Парсяк, С.І.Білик.
106. Економіко-технологічні трансформації на ринку сої і соєпродуктів. Г.Є.Жуйков, О.М.Білоусов.
112. Історичні аспекти організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері АПК України. Н.В.Потриваєва, М.Д.Бабенко.
118. Технологічні зміни у сільськогосподарському виробництві з метою мінімізації ризиків землекористування. О.М.Вишневська.
130. Управління соціально-економічним розвитком аграрного сектора регіону. М.В.Дубініна.
135. Інформатизація та активізація комунікаційних зв'язків сільських поселень у розвитку сільських територій Миколаївської області. І.В.Гончаренко.
142. Роль аграрних підприємств у розвитку сільських територій. А.В.Ключник, В.І.Ключник.
149. Державне регулювання розвитку економічної конкуренції в аграрній сфері. Л.А.Євчук.
157. Інформаційно-консультаційні служби: теорія і практика. В.В.Клочан.
163. Стратегія фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості. О.А.Сарапіна.
174. Державне фінансування сільського господарства: особливості європейського та північноамериканського підходів. І.В.Комарова.
184. Система прогнозування глобальних критеріїв розвитку аграрного сектора. Н.І.Соловйова.
190. Стан та перспективи розвитку продовольчого ринку. О.С.Резнікова.
196. Забезпечення ефективності функціонування агропромислових формувань через інноваційно-інвестиційний механізм. Н.М.Дмитренко.
202. Механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняного АПК у світлі входження України до СОТ. Н.О.Ботвіна.
209. Державне регулювання інвестиційної діяльності аграрної сфери Херсонської області. Л.В.Петіна.
215. Проблеми формування методів оцінки кредитоспроможності підприємств в період розвитку економічної кризи. І.С.Майборода.
221. Система збалансованих показників як інструмент забезпечення фінансової стабільності підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу. С.В.Прохорчук.
230. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Одещини. В.В.Курмиженко.
237. Оцінка сучасного стану меліоративного забезпечення підприємств аграрного сектора. В.О. Нагуляк.


Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(126) Professors of Mykolayiv State Agrarian University
(115) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 2
(113) Газета НГАУ "Агросвіт" №2(073) от 6 мая 2010 года
(79) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009г.
(52) 21-ая научно-теоретическая студенческая конференция


Ссылки

Вестник аграрной науки Причерноморья

Другие полезные ссылки

issuu You Publish

Ключевые слова страницы

вестник аграрной науки причерноморья выпуск изменения підприємств розвитку аграрного сектора

Professors of Mykolayiv State Agrarian University

Professors of Mykolayiv State Agrarian University. We have professors with Einstein's mind and Monroe's looks.
We have professors with Einstein's mind and Monroe's looks :)

Action

Added a new pages of English version of the official site of Mykolayiv State Agrarian University.

Description

The new page contains information about professors of Mykolayiv State Agrarian University (look at "External links").

To date, the site has information about the following professors (with contact information and scientific field for each):
- Vyacheslav S. Shebanin;
- Volodymyr Ganganov;
- Michael I. Gill;
- Valentina V. Gamayunova;
- Stach P. Kot;
- Olena P. Mitryasova;
- Tetyana Pidpala;
- Sergey S. Kramarenko;
- Lyudmila Patreva.

All of these professors are ready for international collaboration in its scientific field.

Related blog posts

(124) Конкурс совместных научно-исследовательских проектов. Грантовые программы.
(121) Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта (Senator J. William Fulbright) ← Новости НГАУ
(119) Исфрада (ISFRADA) Украина. Обучение и прием на работу. Вакансии. ← Гранты и стипендии
(116) Визит делегации Республики Корея ← Новости НГАУ
(99) International Scientific and Practical Conference announcement


External links

professors of Mykolayiv State Agrarian University

Other useful links

Bulletin of Agricultural Sciences of the Black Sea Region

Keywords page

professors mykolayiv state agrarian university

Кафедра физического воспитания НГАУ

Спортивная обувь для Евро-2012. Полу спортивная обувь. Спорт. Юмор. Креатив.
Спортивная обувь для Евро-2012 :)
со страницы http://advertorial.ru/userfiles/image/SKYShoe_preview_normal.jpg

Действие

Изменена страница кафедры физического воспитания НГАУ (см. "ссылки")

Описание

Кафедра физического воспитания НГАУ обеспечивает учебный процесс на всех факультетах, а также работу секций по следующим видам спорта:
- баскетбол - для юношей и для девушек;
- волейбол - для юношей и для девушек;
- настольный теннис - для юношей и для девушек;
- легкая атлетика - для юношей и для девушек;
- футбол - для юношей;
- вольная борьба - для юношей;
- гиревой спорт - для юношей.

Обновленная страница кафедры физического воспитания НГАУ также содержит информацию о студентах, которые по праву являются гордостью университета. Среди них:
- чемпион IV Летней Универсиады Украины по фехтованию;
- чемпион и бронзовый призер первенства Украины среди юниоров по кикбоксингу;
- чемпион V Летней Универсиады Украины по греко-римской борьбе;
- серебряный призер Всеукраинских спортивных игр среди аграрных вузов по гиревому спорту;
- бронзовый призер первенства Украины по конному спорту;
- призер Чемпионата мира по карате;
- победитель открытого Чемпионата Европы по спортивным танцам;
- победитель Кубка Украины по армспорту;
- призер Чемпионата Украины по плаванью;
- победитель Чемпионата Украины по пауэрлифтингу.

Похожие посты блога

(112) Кафедра виноградарства и плодоовощеводства НГАУ
(111) Кафедра земледелия НГАУ
(110) Кафедра эксплуатации и технического сервиса машинно-тракторного парка НГАУ
(109) Кафедра энергетики аграрного производства НГАУ
(108) Кафедра теории и практики психолого-педагогических дисциплин НГАУ


Ссылки

страница кафедры физического воспитания

Другие полезные ссылки

Факультет культуры и воспитания

Ключевые слова страницы

юношей девушек украины кафедра физического воспитания

Конкурс совместных научно-исследовательских проектов. Грантовые программы.

Действие

Изменена страница сайта Гранты и стипендии: условия участия и сроки раздел Грантовые программы (см. "ссылки").

Описание

На указанной странице сайта Международный отдел НГАУ (см. "другие полезные ссылки") собрал на сегодняшний день около 30 программ стажировки для студентов, грантовые программы, программы последипломного обучения, магистерские и стипендиальные программы.

Недавно на указанной странице сайта были добавлены следующие конкурсы совместных научно-исследовательских проектов:

1. Конкурс совместных украино-корейских научно-исследовательских проектов, который был объявлен на 2011-2013 гг Министерством образования и науки Украины и Министерством науки и технологий Республики Корея.

2. Конкурс совместных научно-исследовательских проектов в рамках программы научно-технического сотрудничества между Украиной и Республикой Словения 2011-2012 гг.

Целью каждого конкурса является установление и развитие качественного научно-технического сотрудничества между группами ученных обеих стран. В первом случае Украины и Республики Корея, во втором - Украины и Республики Словения.

Похожие посты блога

(121) Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта (Senator J. William Fulbright) ← Новости НГАУ
(119) Исфрада (ISFRADA) Украина. Обучение и прием на работу. Вакансии. ← Гранты и стипендии
(87) Салфордский университет (the university of Salford) ← Гранты и стипендии
(67) Cтипендиальная программа им. Лейна Киркланда (Lane Kirkland Scholarships Program) ← Гранты и стипендии
(66) Програма "Європейська освіта" ← Магістерські та стипендійні програми ← Гранти та стипендії


Ссылки

Грантовые программы ← Гранты и стипендии: условия участия и сроки

Другие полезные ссылки

Международный отдел университета

Ключевые слова страницы

конкурс совместных научно-исследовательских проектов программы гранты стипендии

Вы сделали это! Поздравляем.

Вы сделали это! Поздравляем.
Вы сделали это! Поздравляем.

Действие

Добавлена новая страница сайта Поздравляем! (см. "ссылки").

Описание

На странице сейчас опубликовано шесть поздравлений с подписью коллектив факультета ТПППЖ (факультет технологии производства и переработки продукции животноводства), а также три поздравления с подписью преподаватели, сотрудники и студенты факультета ТПППЖ.

Это поздравления:
- студентов с победами факультета на Всеукраинских студенческих олимпиадах;
- сотрудников кафедры с победой в областном конкурсе научных работ молодых ученных, с успешной защитой диссертации, с подтверждением научной степени;
- коллектив кафедры технологии производства продукции животноводства и лично заведующего кафедры Топиху В.С. с получением II места во Всеукраинском конкурсе выпускных кафедр Министерства аграрной политики Украины;
- декана факультета ТПППЖ, профессора Гиля М.И. с избранием в члены Отделения зоотехнии Национальной академии аграрных наук Украины.

Присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю всем научных побед и в будущем.

Похожие посты блога

(122) Добрые дела студентов НГАУ ← Новости НГАУ
(121) Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта (Senator J. William Fulbright) ← Новости НГАУ
(118) Результаты двух туров Всеукраинской студенческой олимпиады. Хронология событий. ← Новости НГАУ
(117) Новости университета. II этап Всеукраинской студенческой олимпиады по ...
(116) Визит делегации Республики Корея ← Новости НГАУ


Ссылки

Поздравляем!

Ключевые слова страницы

страница сделали это поздравляем кафедры университета

Добрые дела студентов НГАУ


Добрые дела! Добрые дела... Добрые дела?

Действие

Изменена страница сайта Воспитательная работа (см. "другие полезные ссылки").

Описание

На указанной странице добавлена информация про добрые дела студентов НГАУ (см. "ссылки") в рамках участия в конкурсе мини-грантов "Твоя инициатива 2010", организованном Фондом развития города Николаева.

Добрые дела студентов НГАУ:
- проведение двух акций "Мы благодарны вам за Победу";
- проведение концертной программы студентами НГАУ для ветеранов Великой Отечественной войны;
- 50 персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны;
- трудовые десанты на территории Заводского района и улицах города;
- озеленение территории городского приюта розами и туями, высадка саженцев винограда и создание клумбы;
- создание спортивных комнат в общежитии.

off top

Кто еще не просмотрел короткометражный аматорский фильм в начале поста - обязательно выделите 5 минут 49 секунд на его просмотр.

Мораль фильма приблизительно такая: Делайте любое дело только с добрыми намерениями, а добрые дела вы сделали или нет - время покажет.

Похожие посты блога

(121) Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта (Senator J. William Fulbright) ← Новости НГАУ
(118) Результаты двух туров Всеукраинской студенческой олимпиады. Хронология событий. ← Новости НГАУ
(117) Новости университета. II этап Всеукраинской студенческой олимпиады по ...
(116) Визит делегации Республики Корея ← Новости НГАУ
(114) Празднование Дня науки на учетно-финансовом факультете НГАУ ← Новости НГАУ


Ссылки

добрые дела студентов

Другие полезные ссылки

Воспитательная работа

Ключевые слова страницы

добрые дела студентов нгау новости университета

Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта (Senator J. William Fulbright)

Сенатор Дж. Уильям Фулбрайт / Senator J. William Fulbright
Сенатор Дж. Уильям Фулбрайт
(Senator J. William Fulbright) см. "другие полезные ссылки"

Действие

Добавлена новая страница сайта Презентация программы академических обменов (см. "ссылки").

Описание

Презентация программы академических обменов имени сенатора Фулбрайта в Украине состоялась 21 мая 2010 года на базе корпуса №5 Николаевского государственного аграрного университета.

Будущий сенатор Дж. Уильям Фулбрайт (см. "другие полезные ссылки") родился 9 апреля 1905 года в городе Самнер, штат Миссури. В свое время был самым молодым ректором в стране.

Его законопроект о создании Программы Фулбрайта был выпущен сенатом без дебатов в 1946 году.

Дж. Уильям Фулбрайт получил множество наград от правительств, университетов и образовательных организаций во всем мире за его усилия и вклад в сфере образования и международного взаимопонимания.

Похожие посты блога

(119) Исфрада (ISFRADA) Украина. Обучение и прием на работу. Вакансии. ← Гранты и стипендии
(116) Визит делегации Республики Корея ← Новости НГАУ
(67) Cтипендиальная программа им. Лейна Киркланда (Lane Kirkland Scholarships Program) ← Гранты и стипендии
(40) Программа Erasmus Mundus (2009-2013) ← Гранты и стипендии
(37) Faculty Exchange Program объявлен конкурс ← Гранты и стипендии


Ссылки

Презентация программы академических обменов (P.S. новости перенесены, см. Новостные блоги университета).

Другие полезные ссылки

J. William Fulbright (страница на английском языке)

Ключевые слова страницы

senator william fulbright презентация программы академических обменов гранты стипендии

Счетчики

Яндекс.Метрика