См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Конкурс, страница кафедры украиноведения и гуманитарный аспект

Действие

Обновлена страница кафедры украиноведения (см. "ссылки") официального сайта Николаевского государственного аграрного университета.

Описание

С целью повышения качества и актуальности информации, публикуемой на официальном сайте Николаевского государственного аграрного университета, объявлен ежегодный конкурс на лучшую интернет-страницу кафедры университета (см. "другие полезные ссылки").

Эмблема кафедры украиноведения.Одной из первых была обновлена страница кафедры украиноведения. На странице кроме истории раскрыта инновационная направленность научно-учебной деятельности кафедры украиноведения Николаевского государственного аграрного университета. Кроме того опубликованы тезисы I-й Всеукраинской научно-практической конференции
"Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект". Ниже опубликованы материалы конференции, а также код для размещения сборника на своём интернет-ресурсе.


Материалы Всеукраинской научно-практической конференции
"Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект"

Аннотация

В материалах сборника Всеукраинской научно-практической конференции "Украиноведческий измерение в современной науке: гуманитарный аспект" рассмотрены актуальные проблемы функционирования украинского языка и языков национальных меньшинств и предложены пути их решения; обоснованно феномен украинской культуры в контексте европейского сообщества; обсуждены инновационные подходы в методике преподавания гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях различных профилей; проанализированы важнейшие события и деятельность фигур в контексте объективного изучения истории Украины.

Содержание сборника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Предисловие
8. Інноваційна спрямованість науково-навчальної діяльності кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету. Наталія Шарата, завідувач кафедри українознавства.

Актуальные проблемы функционирования украинского языка и языков национальных меньшинств
12. Новые явления в русском языке постсоветского периода. Е.В.Абламская.
15. Тенденції функціонування української мови як державної. Ю.Б.Бабій.
18. Основні способи словотворення іменників-неістот у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків". В.М.Баденкова, Т.В.Булгакова.
20. Темпоральна лексика у творчості Ліни Костенко. В.М.Баденкова, М.Г.Калмикова.
23. Дієслівні синоніми у творах Ольги Кобилянської. В.М.Баденкова, О.О.Коханюк.
25. Особливості антонімії поезії Василя Симоненка. В.М.Баденкова, М.М.Лацановська.
27. Лексико-семантичні особливості застарілої лексики у творчості Т.Г.Шевченка. В.М.Баденкова, К.Г.Шапошнік.
29. Актуалізація другорядних членів речення в мові реклами. С.В.Гузенко.
32. Образование русских и украинских псевдонимов. М.О.Димитрака.
35. Фоносемантическая структура текста как фактор его понимания. Е.В.Дрибница.
38. Проблема походження української мови. А.А.Зинякова.
40. Вживання біблійних лексем узагальнено-метафоричного вжитку у мовленні школярів. О.О.Зинякова.
42. Формування сучасної системи народно-розмовних антропонімів. О.Л.Істоміна.
45. Державна мова в Україні. С.О.Каленюк.
47. Теоретические аспекты исследования лингвокультурного концепта в диахронии. Н.В.Коч.
50. Джерела формування термінології економіки АПК. Т.П.Кравченко.
52. Особливості абревіатур зі значенням інструмента ля в сучасних галузевих терміносистемах. М.А.Ландер.
55. Лингвокультурологический аспект словообразования наименований лиц в русском языке ХХ века. Ю.В.Лукьяненко.
58. Нові словотвірні форманти сучасної української мови. С.М.Мельник.
61. Мова як естетична реальність нації. В.М.Москалюк.
64. Мовностильові засоби сатири та гумору в творах П.П.Глазового. Л.Г.Пауль.
67. Семантико-стилістичні функції кольороназв у романі В.Шевчука "Дім на горі". О.О.Преподобна, А.А.Зинякова.
70. Проблеми мовної політики в Україні. Л.В.Рускуліс, К.О.Мікрюкова.
72. Суспільний характер мовної норми. М.П.Савчук.
75. Специфіка фоносемантики жіночих імен Миколаївщини, популярних на початку XXI століття. Г.Ю.Садова.
78. Продуктивні дериваційні тенденції в сучасній технічній термінології. М.В.Славітінська, М.А.Ландер.
81. Формальне варіювання дериваційних засобів у технічній термінології. М.О.Сорокіна, М.А.Ландер.
84. Демінутиви на позначення образу жінки в українському художньому мовленні. В.М.Супрун.
86. Акцентуація дієприслівників в історичному аспекті. К.В.Тішечкіна.
89. Эволюция женского антропонимикона города Николаева с 1935 по 2005 год. Л.Г.Тригуб.
92. Наголошування іменників у поемі "Наймичка" Т.Г.Шевченка. І.Б.Черниш, А.А.Зинякова.
95. Модифікація тексту у дискурсі. Н.Г.Шарата.

Феномен украинской культуры в контексте европейского сообщества
98. Комерціалізація святкового простору: на прикладі сучасного календаря хмельничан. О.Ю.Барташук.
101. Ідеологія любові української культури 60-80-х років XX століття. Н.С.Воронова.
103. Трансферний характер приданого в українському звичаєвому праві. О.В.Каліцева.
106. Семантика ритуалу обміну в українській народній анімалістичній казці. С.Д.Карпенко.
110. Феномен "філософії серця" в українській літературі ХХ століття. Д.В.Лукьяненко.
113. Весняна календарно-обрядова поезія українців. Л.М.Романюк.

Инновационные подходы в методике преподавания гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях
117. Мовне виховання студентів аграрних закладів вищої освіти. Г.Д.Берегова.
120. Реалізація етнолінгвістичного підходу до аналізу поезій І.Малковича. А.І.Бокшань, Г.І.Бокшань.
122. Засоби діагностики знань студентів з методики навчання української мови. Н.І.Василькова.
124. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти. Т.А.Ганніченко.
127. Асоціативний експеримент як метод оцінки засвоєння дітьми концептів споріднення. Н.П.Давтян.
131. Дослідження мовних концептів кольору методом асоціативного експерименту. В.В.Желязкова.
133. Специфіка викладання галузевої термінології у курсі української мови. Т.П.Кравченко.
136. Метод моделювання як головний чинник формування культури спілкування майбутніх менеджерів аграрного профілю. О.В.Кунашенко.
139. Діалогічні методи як засіб навчання рідної мови. І.В.Мірошниченко.
141. Інноваційні підходи в методиці викладання української мови (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному закладі. Н.Г.Шарата.
144. Шляхи формування національної свідомості підлітків у сучасній школі. О.М.Янкова.
147. Просопографічний метод у викладанні історії лінгвістичних учень. О.В.Ясіновська.

История Украины: люди и события
151. Християнська благодійна діяльність родини Аркасів. Т.В.Березовська.
153. Мартовское восстание в Николаеве (из воспоминаний очевидцев). О.Н.Вассель.
157. Краєзнавчий музей: музейна педагогіка і студенти. І.В.Гаврилова.
161. Керченско-Феодосийская операция 1941 г. А.В.Гадеев.
165. 2-я Новороссийская бригада торпедных катеров черноморского флота (краткий исторический очерк). И.В.Гармашов.
169. Евгений Замятин: письма из Николаева. В.В.Гладышев.
173. Археологічні дослідження лабораторії археології та етнології Навчально-наукового інституту історії та права у 2010 році. К.В.Горбенко, О.І.Смірнов, Д.В.Філатов.
176. Кургани Миколаївщини. В.Б.Гребенников.
181. Про підготовку професорсько-викладацького складу університетів Російської імперії у другій чверті ХІХ століття. С.І.Дегтярьов.
184. Трикратський сад В.П.Скаржинського. О.М.Дорошенко.
185. Роль козацтва у становленні державної свідомості українського народу. В.Т.Захарченко.
188. Символ українського національного відродження в історичній ретроспективі. В.А.Клименко.
191. Україна і Росія: різні підходи до викладання історії. Ф.І.Кокошко.
194. Пропаганда переваг нацистського ладу в матеріалах окупаційної преси Сумщини (1941-1943 рр.). В.М.Король.
196. Роль подільського просвітянина Ю.Сіцінського у перекладі Святого Євангелія. Б.С.Крищук.
200. Основні засади релігійного життя німців південної України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століть. Я.С.Макушенко.
202. Ставлення німецьких окупаційних властей до відродження церковного життя. В.А.Нестеренко.
204. Висвітлення питання руху опору в південній Україні на сторінках "Історії міст і сіл УРСР". Д.В.Нефьодов.
207. Житлова проблема сільського населення півдня України (1945-1955 рр.). В.В.Ревенко.
210. Бавовницька галузь на півдні України у 30-ті – 50-ті рр. ХХ ст. О.П.Хаєцький.
213. Роль польських колоністів у соціокультурному розвитку південної України. Л.М.Хрящевська.
216. М.Слабченко в Одеському інституті народної освіти. А.В.Шевчук.
218. Конструкторсько-космічний геній зі звичайного села Жовтневого району Миколаївщини. В.П.Шкварець, Ю.І.Гузенко.
221. Завод ім. Андре Марті та його директори: період становлення суднобудівної промисловості Миколаєва після Громадянської війни. О.О.Щербина.
224. З історії села Балабанівка. В.В.Щукін.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса:

Похожие посты блога

(208) Новые издания. Терминология экономики АПК.
(163) Кафедра иностранных языков. Кафедра финансов.
(160) Научный институт инновационных технологий и содержания аграрного образования.
(74) Семинар на тему инновационных технологий.
(17) Кафедра украиноведения НГАУ.


Ссылки

Страница кафедры украиноведения.

Другие полезные ссылки

Ежегодный конкурс на лучшую интернет-страницу кафедры университета.

Ключевые слова страницы

українознавчий вимір гуманитарный аспект материалы конференции страница кафедры украиноведения университета

Счетчики

Яндекс.Метрика